Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

 

Beperkte balans per 31 december 2020 WHE
(na bestemming overschot)        
         
  31-12-2020 31-12-2019
(in 1.000 euro)        
Kortlopende vorderingen   270    189
Vlottende activa   300    250
         
         
resteert aan        
Eigen vermogen, incl.bestemmingsreserves   570    439
         
         
    Overzicht baten en lasten       
    2020   2019
         
Baten        
Netto-omzet   131    190
Rente baten        
    131    190
         
Lasten        
 buitengewoon        500
Bijdragen   0    0
    0    0
Tekort/Overschot   131    -310