Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

 

Beperkte balans per 31 december 2016 WHE
(na bestemming overschot)        
         
  31-12-2018 31-12-2019
(in 1.000 euro)        
Kortlopende vorderingen   551    189
Vlottende activa   198    250
         
         
resteert aan        
Eigen vermogen, incl.bestemmingsreserves   749    439
         
         
    Overzicht baten en lasten       
    2018   2019
         
Baten        
Netto-omzet   161    190
Rente baten        
    161    190
         
Lasten        
         
Bijdragen   0    0
    0    0
Tekort/Overschot   161    190